Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ch6.kiến trúc phần mềm.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-0
ch6.kiến trúc phần mềm.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-1
ch6.kiến trúc phần mềm.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-2
ch6.kiến trúc phần mềm.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm

ch0.giới thiệu môn học.pdf
ch1a.mở đầu.pdf
ch1b.ôn tập oop.pdf
ch2.yêu cầu của người sử dụng.pdf
ch3.mô hình hóa yêu cầu.pdf
ch4a-phân tích-phan1.pdf
ch4b-phân tích-phan2.pdf
ch5.thiết kế dữ liệu.pdf
ch6.kiến trúc phần mềm.pdf
ch7.thiết kế giao diện.pdf
design patterns-part1.pdf