Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ktracsktd 2016.03.xx_final.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Cơ Sở Kỹ Thuật Điện  ĐH Bách Khoa HCM-0
ktracsktd 2016.03.xx_final.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Cơ Sở Kỹ Thuật Điện  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Sở Kỹ Thuật Điện

Chuong-1-và-2.pdf
DCMH_DHBK_CoSo_KyThuatDien_tong quat_2020_02_12.pdf
c3_csktd_machtu_nntu mạch từ - hỗ cảm.pdf
c3_csktd_mba_nntu máy biến áp.pdf
c4a_htdienco phân tích hệ thống cơ điện dùng khái niệm năng lượng.pdf
c4b_htdienco phân tích hệ thống cơ điện dùng khái niệm năng lượng.pdf
c4c_htdienco phân tích hệ thống cơ điện dùng khái niệm năng lượng.pdf
c4d_htdienco phân tích hệ thống cơ điện dùng khái niệm năng lượng.pdf
c6_maydiendongbo_phan1_thhon máy điện đồng bộ.pdf
c6_maydiendongbo_phan2_thhon máy điện đồng bộ.pdf
c6_maydiendongbo_phan3_thhon phân tích định lượng.pdf
c6_maydiendongbo_phan4_thhon giải tích hệ cơ điện.pdf
c7_maydienkhongdongbo_mbloc máy điện không đồng bộ.pdf
c8-csktd_may dien mot chieu_tcbinh máy điện một chiều.pdf
c10_1. quá trình phát nóng của thiết bị điện_nxcuong.pdf
c10_2. tính tổn hao công suất trong các thiết bị điện_nxcuong.pdf
c10_3. quá trình phát nóng ở chế độ quá độ_nxcuong.pdf
c10_4. sự truyền nhiệt ở chế độ xác lập_nxcuong.pdf
c10_5. các chế độ làm việc của thiết bị điện_nxcuong.pdf
ee2017_csktd_chuong2_p1 mạch xoay chiều một pha và ba pha.pdf
ee2017_csktd_chuong2_p2 các hệ thống 3 pha.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Sở Kỹ Thuật Điện

BCTN_Bai1_ver1.2.pdf
BCTN_Bai2_ver2.1.pdf
BCTN_Bai3_ver2.2.pdf
BCTN_Bai4_CS2.pdf
BCTN_Bai5_CSKTD_ver2.0.pdf
BTCK_2011830.zip
bdnldc_baigiai_baitap3.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 4.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập chương 6.pdf
bài tập chương 7.pdf
bài tập chương 8.pdf

Đề thi Cơ Sở Kỹ Thuật Điện

14-12_dap an so bo_csktd hk172_final.pdf
152_ee2017_au_cosoktd.pdf
152_ee2017_z3cd_cosokythuatdien.pdf
162_ee2017_cosokythuatdien.pdf
171_ee2017_a01_cosokythuatdien.pdf
172_ee2017_cosokythuatdien.pdf
182_06-06-2019.pdf
182_20-03-2019.pdf
192_23-07-2020.pdf
201_20-01-2021.pdf
De01.pdf
De02.pdf
DeThi_CSKTD_HK192_20200719_v2_codapan.pdf
DeThi_CSKTD_HK202_ĐA.pdf
0_dethicsktd_162_codapan-all.pdf
ans ktd 162.pdf
bdnldc_final_test_2015_v1 (de thi va dap an so bo).pdf
bdnldc_final_test_june_2013_dapan_final.pdf
bdnldc final test 2014_v6.pdf
csktd 2018.06 bai giai_final.pdf
dekiemtra_csktd_hk192_codapan.pdf
dethi_csktd_hk182_codapan_v2_final.pdf
dethiktdcuoiky-moi.pdf
hk182_20_3_2019_v2_codapan.pdf
ktd 152.pdf
ktd 162.pdf
ktrackcsktd 2016_01_final.pdf
ktracsktd 2016.03.xx_final(1).pdf
ktracsktd 2016.03.xx_final.pdf
ktracsktd 2017.03.15_final_dap an so bo(1).pdf
ktracsktd 2017.03.15_final_dap an so bo.pdf
ktracsktd 2018.03_v3_binh soan dap an(1).pdf
ktracsktd 2018.03_v3_binh soan dap an.pdf
ktragkcsktd 2016.03.xx.pdf
ktragkcsktd 2017.03.15_.pdf
ktragkcsktd 2018.03_v1_da.pdf
mid-term 28_3_2014_codapsochitiet_v7.pdf
mid-term_30_3_2013_codapsochitiet.pdf
tcb_ tong hop.pdf