Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

session 5 communication in negotiation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Đàm Phán Quốc Tế  Đại Học Ngoại Thương-0
session 5 communication in negotiation.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Đàm Phán Quốc Tế  Đại Học Ngoại Thương-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Đàm Phán Quốc Tế

session 1 fundamentals of negotiation.pdf
session 2 distributive negotiation.pdf
session 3 integrative negotiation.pdf
session 4 negotiation planning.pdf
session 5 communication in negotiation.pdf
session 6 power in negotiation.pdf
session 7 cross cultural negotiation.pdf
session 8 persuasion ethics and team building in negotiation.pdf