Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

week01-1-luatantoanthongtinmang.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Bảo Mật Web Và Ứng Dụng  ĐH Công Nghệ Thông Tin-0
week01-1-luatantoanthongtinmang.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Bảo Mật Web Và Ứng Dụng  ĐH Công Nghệ Thông Tin-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Bảo Mật Web Và Ứng Dụng

1.lập trình an toàn trong java.pdf
2. dos.pdf
2. sonar qube - công cụ đánh giá code.pdf
3. inclusion, injection.pdf
4. khả năng truy cập và mở rộng.pdf
5. validate input - mutability.pdf
week01-1-luatantoanthongtinmang.pdf
week02.pdf
week03.pdf
week04.pdf
week05-webapplication attack.pdf
week06-securebackendcomponents.pdf
week08.pdf

Bài tập/Thực hành Bảo Mật Web Và Ứng Dụng

[hoctap.suctremmt.com]lab 1 - web sop exploration.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 2 - web tracking lab.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 3 - cross-site request forgery.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 4 - cross-site scripting.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 5 - sql injection.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 6 - java security.pdf