Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

4d1d2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kinh Tế Phát Triển  tác giả Vũ Hoàng Nam  Đại Học Ngoại Thương-0
4d1d2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kinh Tế Phát Triển  tác giả Vũ Hoàng Nam  Đại Học Ngoại Thương-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kinh Tế Phát Triển

chuong1_ftu_các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển.pdf
chuong1_ftu các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển.pdf
chuong2_ftu_tổng quan về tăng trưởng và phát triển.pdf
chuong2_ftu tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế.pdf
chuong3_ftu_một số mô hình tăng trưởng kinh tế.pdf
chuong3_ftu một số mô hình tăng trưởng kinh tế.pdf
chuong4_ftu_cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành.pdf
chuong4_ftu cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành.pdf
chuong5_ftu_phúc lợi và nguồn nhân lực.pdf
chuong5_ftu phúc lợi và nguồn nhân lực.pdf
tailieu-1 (1).pdf
tailieu-1.pdf
tailieu-1.pdf
tailieu-2 (1).pdf
tailieu-2.pdf
tailieu-2.pdf
tailieu-3 (1).pdf
tailieu-3.pdf
tailieu-3.pdf

Bài tập/Thực hành Kinh Tế Phát Triển

câu hỏi trắc nghiệm thị môn kinh tế phá triển.pdf

Đề thi Kinh Tế Phát Triển

3b2d2.pdf
4a1b1de2.pdf
4c1de1.pdf
4c1de2.pdf
4d1d2.pdf
4d1d2de2.pdf
27c.pdf
27clan2.pdf
27la.pdf
27tg.pdf
28a1de2.pdf
28a2.pdf
28a2 2.pdf
28b1de 1.pdf
28b1de2.pdf
28dt de 1.pdf
28tg.pdf
28vt lan 1.pdf
29a1.pdf
29a2b2 de 1 lan 2.pdf
29py.pdf
29vl.pdf
29vl 2.pdf
cuulonghoclai de 2.rtf
kinh tế phát triển.pdf