Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

bt c1  mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý của các chất.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Vô Cơ  tác giả Thầy Nam  ĐH Bách Khoa HCM-0
bt c1  mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý của các chất.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Vô Cơ  tác giả Thầy Nam  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Hóa Vô Cơ

chuong 2 - trang thai ran.pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa (bai giang).pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa 0.pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa 1 (bai giang).pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa 1.pdf
chuong 4 - phan ung oxy hoa khu.pdf
chuong 6 - nguyen to khong chuyen tiep.pdf
chuong 6 - nguyen to khong chuyen tiep 1.pdf
chuong 7 - nguyen to chuyen tiep.pdf
chuong 7 - nguyen to chuyen tiep. phan 2.pdf
chuong 7 - nguyen to chuyen tiep 1.pdf
chuong trinh vo co.pdf
de tai xeminar.pdf
giai dap thac mac 1.pdf
hoa vo co chuong i danh phap overhand.pdf
hvc-06 he.pdf
hvc-bai giang a.pdf
hvc-bai giang i.pdf
hvc-chuongiii.pdf
hvc-chuongiv.pdf
hvc-chuong trinh cq 2002.pdf
hvc-danh phap.pdf
hvc-huong dan bai tap c.pdf
hvc-huong dan bai tap d.pdf
hvc - tra loi mot so cau hoi cua sinh vien chuong i, ii.pdf
hvc chuong vii phuc chat.pdf
tinh the nacl.pdf

Bài tập/Thực hành Hóa Vô Cơ

bai tap hoa vo co chuong 1 va chuong 2.pdf
bai tap hoa vo co chuong 3 va chuong 4.pdf
ban_kinh_ion_120209.pdf
bt c1 mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý của các chất.pdf
bt c2 các thuyết acid – base.pdf
câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cõ.pdf
do_am_dien_130209.pdf
gia_tri_cac_thong_so_tach_truong_tinh_the.pdf
giá trị các thông số tách trường tinh thể và năng lượng nghép đôi electron p trong một số phức bát diện.pdf
hieu_nang_luong_giua_np_va_ns_130209.pdf