Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

binh dang gioi hoan thien.pdf
binh dang gioi hoan thien.pptx.pdf
bảng hỏi trước khi thuyết trình.pdf
cau hoi cho nhom thuc thi chinh sach.pdf
cau hoi cho nhom thu huong chinh sach.pdf
cau hoi thi cuoi ki mon chien luoc.pdf
cong bang xa hoi.pdf
cong bang xa hoi.pptx.pdf
lý luận chung.pdf
nhom 6_bo cau hoi phuc loi xa hoi.pdf
nhom 8_tieu chi hoa nhap xa hoi.pdf
nhom 8_tieu chi hoa nhap xa hoi.pptx.pdf
nhom 9_bang hoi bat binh dang gioi.pdf
nhom 10_chinh sach xa hoi.pdf
nhóm thụ hưởng chính sách.pdf
nhóm thực thi chính sách.pdf
slide.pdf
slide.pptx.pdf
slide_chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.pdf
slide_chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.pptx.pdf
tong quan chinh sach xa hoi.pdf
tong quan csxh (da sua).pdf
19 câu trắc nghiệm thi cuoi ky chien luoc.pdf
bai tap giua ki chien luoc.pdf
bang hoi cho doi tuong thuc thi chính sách.pdf
bang hoi cho doi tuong thu huong cs.pdf
binh dang gioi hoan thien.pdf
bảng hỏi trước khi thuyết trình.pdf
bảng hỏi đánh giá thông qua các chỉ tiêu thống kê(ngthuchiencs) (1).pdf
bảng hỏi đánh giá thông qua các chỉ tiêu thống kê(ngthuchiencs).pdf
cau hoi cho nhom thuc thi chinh sach.pdf
cau hoi cho nhom thuc thi cs'.pdf
cau hoi cho nhom thu huong chinh sach.pdf
cau hoi cho nhom thu huong cs.pdf
cau hoi thi cuoi ki mon chien luoc.pdf
cong bang xa hoi.pdf
da sua.pdf
ly luan chung.pdf
ly luan chung ve tieu chi hoa nhap xa hoi.pdf
lý luận chung.pdf
nhom 6_bo cau hoi phuc loi xa hoi.pdf
nhom 8_bang hoi cho doi tuong thuc thi chính sách.pdf
nhom 8_bang hoi cho doi tuong thu huong cs.pdf
nhom 8_tieu chi hoa nhap xa hoi.pdf
nhom 9_bang hoi bat binh dang gioi.pdf
nhom 10_chinh sach xa hoi.pdf
nhóm 9 _ bất bình đẳng giới.pdf
nhóm thụ hưởng chính sách.pdf
nhóm thực thi chính sách.pdf
qlkt52a nhom 2 bt nhóm chiến lược (final).pdf
qlkt52a nhom 2 slide clpt ktxh update 17.3.pdf
sau khi sửa.pdf
slide.pdf
slide_chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.pdf
slide btap nhóm 1.pdf
tong quan chinh sach xa hoi.pdf
tong quan csxh (da sua).pdf
19 câu trắc nghiệm thi cuoi ky chien luoc.pdf
bai tap giua ki chien luoc.pdf
slide btap nhóm 1.pdf
slide btap nhóm 1.pptx
slide btap nhóm 1.pptx.pdf
tổng hợp đề thi chiến lược phát triển 3tc kỳ 1 năm 2017.pdf