Đại Học Ngoại Thương - Nguyễn Thị Thu Huyền - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 4_trai phieu_mabelle.pdf
chuong_1_mabelle.pdf
chuong_2_mabelle.pdf
chuong_3_mabelle.pdf
chuong_5_loi_suat_va_rui_ro 2.pdf
chuong_6_chung_khoan_phai_sinh_mabelle.pdf
chuong 1 - tong quan thi truong chung khoan.pdf
chuong 2 - gia tri thoi gian cua tien te - 1.pdf
chuong 2 - gia tri thoi gian cua tien te - 1.pdf
chuong 3 - dinh gia co phieu - handout.pdf
chuong 3 - dinh gia co phieu - handout.pdf
chuong 4 - trai phieu va dinh gia trai phieu - 1.pdf
chuong 4 - trai phieu va dinh gia trai phieu - 1.pdf
chuong 5 - moi quan he giua loi suat va rui ro.pdf
chuong 6 - chung khoan phai sinh.pdf
chuong 7 - giao dich ky quy.pdf
phân tích cơ bản cổ phiếu.pdf
phân tích cơ bản cổ phiếu.ppt
phân tích đầu tư trái phiếu - phần 1.pdf
phân tích đầu tư trái phiếu - phần 1.ppt
phân tích đầu tư trái phiếu phần ii.pdf
phân tích đầu tư trái phiếu phần ii.ppt
quản lý danh mục trai phieu - final version.pdf
quản lý danh mục trai phieu - final version.ppt
tvdt ck.pdf
tvdt ck.ppt
bài tập.pdf
time_value_money_tables.xls
231 trac nghiem ck.pdf
231 trac nghiem ck.pdf
500_cau_hoi_trac_nhiem_ck.pdf
500 cau hoi trac nghiem chung khoan.pdf
500 cau hoi trac nghiem chung khoan.pdf
800 câu hỏi trắc nghiệm phân tích đầu tư chứng khoán.pdf
09112011_007.jpg
09112011_007.jpg
09112011_008.jpg
dang bai ck.pdf
dang bai ck.pdf
image001.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image011.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image016.jpg
mot so dang bt chu yeu.pdf
trac nghiem chung khoan.pdf
trac nghiem chung khoan.pdf
09112011_007.jpg
09112011_007.jpg
09112011_008.jpg
09112011_008.jpg
08102008061.jpg
08112011223.jpg
08112011224.jpg
08112011224.jpg
de 1 _30 cau.pdf
de 1 _30 cau.pdf
de 2 _30 cau.pdf
de 3 _96 cau.pdf
dsc00050.jpg
dsc00052.jpg
image001.jpg
image003.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image008.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image011.jpg
image013.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image016.jpg
thegalaxy.ftu1.jpg
thegalaxy.ftu2.jpg
thegalaxy.ftu2.jpg