Điện Tử Công Suất Và Ứng Dụng Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch 1.pdf
ch1_mở đầu.pdf
ch1 mo dau.pdf
ch 2.pdf
ch2_linh kiện điện tử công suất.pdf
ch2 lk dtcs.pdf
ch 3.pdf
ch3_bộ biến đổi điều khiển pha.pdf
ch3 dk pha.pdf
ch 4.pdf
ch4_bộ biến đổi áp 1 chiều.pdf
ch4 dk ap dc.pdf
ch 5.pdf
ch5_nghịch lưu độc lập và biến tần.pdf
ch5 ngl bt.pdf
ch 6.pdf
ch6_bộ nguồn bán dẫn 1 chiều.pdf
ch 7.pdf
ch7_điều khiển động cơ 1 chiều và xoay chiều dùng bán dẫn.pdf
ch 8.pdf
chuong 1.pdf
chuong 1_mở đầu.pdf
chuong 2 - phan 1.pdf
chuong 2 - phan 2.pdf
chuong 2_linh kiện điện tử công suất.pdf
chuong 3.pdf
chuong 3_bộ biến đổi điều khiển pha.pdf
chuong 4.pdf
chuong 4_bộ biến đổi áp 1 chiều.pdf
chuong 5.pdf
chuong 5_nghịch lưu độc lập và biến tần.pdf
chuong 6_bộ nguồn bán dẫn 1 chiều.pdf
chuong 7 điều khiển động cơ 1 chiều và xoay chiều dùng bán dẫn.pdf
chuong 8_điều khiển động cơ xoay chiều.pdf
decuongdtcsud_2020.pdf
dk pha.pdf
dtcsiia.c1.pdf
dtcsiia.c2.pdf
dtcsiia.c3.pdf
dtcsiia.c4.pdf
dtcsiia.c5.pdf
pre-ch2 dk pha.pdf
dap_an_dt_hk_2011-2012.pdf
dapan_thigiuaky_hk2_10-11.pdf
dap an dt hk 2011-2012.pdf
de_thi_giua_ky_hk2_10-11.pdf
de thi giua ky hk2 11-12.pdf
dt hk 2011-2012.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1: Mở đầu 1.1 Khái niệm chung: Bộ biến đổi và ngắt điện điện tử 1.2 Nội dung và phương pháp khảo sát mạch điện tử công suất 1.3 Tính chọn linh kiện công suất 1.4 Bảo vệ linh kiện công suất và bộ biến đổi Chương 2: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 2.1 Diod công suất 2.2 Linh kiện họ transistor 2.3 Linh kiện họ thyristor Chương 3: BỘ BIẾN ĐỔI (BBĐ) ĐIỀU KHIỂN PHA 1. Nguyên lý điều khiển pha 2. Điều khiển pha áp xoay chiều 3. Chỉnh lưu diod (không điều khiển) 4. Chỉnh lưu điều khiển pha 5. Mạch phát xung điều khiển pha Chương 4: Bộ biến đổi (BBĐ) áp một chiều 4.1 BBĐ áp một chiều dạng forward tải RLE: 4.1.1 Khảo sát sô đồ làm việc 1 phần tư mặt phẳng tải 4.1.2 Khảo sát sô đồ làm việc 2 và 4 phần tư mặt phẳng tải 4.1.3 Mạch phát xung và lái BBĐ 4.1.4 Mạch lọc ngỏ ra 4.2 Khảo sát BBĐ áp một chiều dạng Flyback 4.3 Sô đồ điều khiển BBĐ áp một chiều 4.3.1 PWM 4.3.2 IC lái ½ cầu 4.3.3 PWM loại dịng điện 4.4 Mạch cải thiện HSCS của bộ chỉnh lưu diod 4.5 Ứng dụng Đọc thêm 6 tiết, bài tập 2 CHươNG V NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP VÀ BIẾN TẦN 1. Phân loại nghịch lưu 2. Khảo sát nghịch lưu nguồn áp 3. Phương pháp điều khiển điện áp ngỏ ra 4. Sĩng hài và nghich lưu hình sin 5. Biến tần nguồn áp 6. Ứng dụng CHươNG 6 BỘ NGUỒN BÁN DẪN MỘT CHIỀU 6.1 BBĐ và Bộ nguồn bán dẫn 6.1 Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu 6.2 Bộ nguồn xung 6.2.1 Sô đồ bộ nguồn xung dùng nghịch lưu 6.2.2 Sô đồ bộ nguồn xung flyback 6.2.3 Điều khiển bộ nguồn xung. 6.3 Sô đồ điều khiển vịng kín BBĐ: Đọc thêm 6 tiết, bài tập 2 Chương VII: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CÔ MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU DÙNG BÁN DẪN 1. Các quan hệ căn bản của truyền động điện: 2. Sô đồ điều khiển động cô một chiều 3. Sô đồ điều khiển động cô bước 4. Điều khiển động cô xoay chiều dùng biến tần 5. Điều khiển động cô một chiều không cổ gĩp Đọc thêm 6 tiết, bài tập 2 Tài liệu tham khảo: - tiếng Anh: - M.H. Rashid, POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications, Pearson Education Inc., Pearson Prentice Hall 2004. - tiếng Việt: - PTS. Nguyễn văn Nhờ, Điện tủ công suất & Bài tập, ĐHBK TP HCM - NGUYỄN BÍNH, Điện tủ công suất, Hànội, nhà xuất bản KHKT - Điện tử công suất và điều khiển động cô điện, (dịch từ tiếng Anh)

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Power Electronics Handbook 3rd Ed. - M. Rashid (B-H, 2011) Bbs.Pdf
Power Electronics_ Circuits, Devices And Applications.Pdf