Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính (Pc Based Control And Measurement) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Trọng Tài - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1_slide.pdf
2_slide.pdf
2_slide.pdf
3_-giao_tiep_qua_ranh_cam.pdf
4_-giao_tiep_song_song.pdf
4_-lap_trinh_giao_tiep_ngoai_vi.pdf
5_-_giao_tiep_isa.pdf
5_-_giao_tiep_qua_cong_song_song.pdf
5_-_giao_tiep_qua_cong_song_song.pdf
chuan_giao_tiep_noi_tiep.pdf
giao_tiep_noitiep.pdf
giao_tiep_noitiep.pdf
ham_vb_6.pdf
plc_taplenh 1.pdf
plc_taplenh 2.pdf
plc_taplenh 2.pdf
tai lieu lap trinh plc s7-200_full.pdf
tai lieu lap trinh plc s7-200_full.pdf
tai lieu s7 200 tieng viet.pdf
td200_s7200.pdf
baitap_1.pdf
bai tap bo sung.pdf
bai tap plc.pdf
10286734_791533630856647_658675309367804690_o.jpg
10380495_791533637523313_5369009685592653586_o.jpg
gk2012.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp kiến thức về áp dụng máy tính và PLC trong đo lường, điều khiển, tự động hóa Giáo trình cung cấp các kiến thức đo lường điêù khiển bằng máy tính thông qua ghép nối máy tính với ngoại vi dùng rãnh cắm, cổng song song, nối tiếp, USB và Ethernet. Các kỹ thuật lập trình trong Windows dùng Visual Basic và Visual C++ được nhấn mạnh, ngoài ra các nội dung về PLC, điều khiển PID, điều khiển chuyển động, thu thập dữ liệu và mạng điều khiển cũng được trình bày. Nội dung Chương 1: Giới thiệu chung Vai trò máy tính trong đo lường điều khiển Phân loại máy tính điều khiển (PC, Embedded PC, IPC) PLC như là máy tính Điều khiển phân bố Chương 2: Giới thiệu PLC Nguyên lý hoạt động PLC Cấu trúc PLC Tập lệnh PLC Giới thiệu Modbus và PC Access Lập trình PLC giao tiếp máy tính Mạng điều khiển Baì tập Chương 3: Giao tiếp qua rãnh cắm Giới thiệu các loại rãnh cắm Cơ chế giao tiếp ngoại vi port và ngắt trong Windows Thiết kế card ISA DAS Chuyển đổi PCI – ISA Giới thiệu card PCI Bài tập Chương 4: Lập trình giao tiếp Tạo thư viện liên kết động DLL Lập trình card DAS ISA dùng VB, VC++, Delphi Lập trình card PCI-1711 Phần mềm LabView Sủ dụng MATLAB giao tiếp card DAS Bài tập Chương 5: Giao tiếp qua cổng song song Các loại cổng song song Thiết kế card giao tiếp qua cổng song song Lập trình card giao tiếp thông qua port Lập trình card giao tiếp dùng WinAPI Bài tập Chương 6: Giao tiếp qua cổng COM Nguyên lý hoạt động chip UART Chuẩn giao tiếp RS-232, RS-485, RS422 Mạch chuyển đổi RS232/RS485 Sử dụng Hyperterminal Lập trình giao tiếp dùng MSCOMM Lập trình giao tiếp dùng WinAPI Lập trình giao tiếp dùng MATLAB Bài tập Chương 7: Modem Giới thiệu các loại modem: dial up, cable modem, ADSL modem, GSM modem, PLC modem Tập lệnh modem Lập trình modem Chương 8: USB Nguyên lý hoạt động Chuyển đổi USB/COM Chương 9: Giao tiếp qua mạng LAN - Giao thức truyền thông - Lập trình giao tiếp dùng winsock Chương 10: Điều khiển vòng kín Điều khiển PID dùng PC và PLC Điều khiển chuyển động và nội suy Động cơ bước, DC servo và AC servo Driver và card điều khiển chuyển động Bài tập

Kết quả cần đạt được

Giao tiếp máy tính và ngoại vi Lập trình PLC S7-200 Lập trình máy tính đo lường điều khiển

Tài liệu tham khảo

[1] Đo lường điều khiển bằng máy tính, Nguyễn Đức Thành, NXB ĐHQG TPHCM, 2005. [2] Kỹ thuật ghép nối máy tính, Ngô Diên Tập, NXB KH&KT, 2001 [3] PC based instrumentation and control, Mike Tooley, NXB Butterworth-Heinemann, 2005