Game Design Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chap1 introduction to game design.pdf
chap2 2d graphics.pdf
chap3 algebra.pdf
chap4 a game example.pdf
chap5 inputs.pdf
info.pdf