Giải Tích B1 Đề thi Bài giảng

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

fourier_example.pdf
fourierseriesev.pdf
giải tích hàm 1 biến - viện toán học.pdf
gtb1_p2.pdf
hàm số và giới hạn.pdf
đề cương chi tiết học phần giai_tich_b1.pdf
đề thi giải tích b1.pdf