Hệ Điều Hành Unix - Linux Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giao trinh he dieu hanh linux va unix.pdf
giao trinh quản trị hệ điều hành linux linux.pdf
gt_ linux.pdf
l.1_-_introduction_to_linux.pdf
l.2_-_linux_installation.pdf
l.3_-_linux_commands.pdf
l.5_-_vi.pdf
l.6_-_quan_tri_phan_mem.pdf
l.7_-_linux_users.pdf
l.7_-permission.pdf
l.9_-boot_loader.pdf
l.10_-hard_disks.pdf
l.11_-process.pdf
l.0_-_overview.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Hệ Điều Hành Unix-Linux - Hà Quang Thụy.Pdf
Nhập Môn Hệ Điều Hành Linux.Pdf
Systems Programming In Unix-Linux.Pdf