Hệ Phân Bố (Distributed Systems) Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

distributedsystem_14_intro-new.pdf
distributedsystem_15_communication.pdf
distributedsystem_16_fileservice.pdf
distributedsystem_17_nameservice.pdf
distributedsystem_18_mapreduce.pdf
distributedsystem_20_clocktime.pdf
l1-intro.pdf
l2-rpc.pdf
l3-time.pdf
l4-vc.pdf
l5-bayou.pdf
l6-dhts.pdf
l7-dynamo.pdf
l8-rsm-pb.pdf
l9-view-change.pdf
l10-consensus.pdf
l11-raft.pdf
l12-consistency.pdf
l14-cops.pdf
l15-concurrency-control.pdf
l16-spanner.pdf
l17-snow.pdf
l18-blockchain.pdf
l18-opt-state_channel.pdf
l19-big-data.pdf
l20-sve.pdf
l21-cdns.pdf
l22-wrapup.pdf
p1-slides.pdf
p1-syntax.pdf
p3-rpcs-in-go.pdf
p3-word-count-server.pdf
p4-handout.pdf
p4-snapshots.pdf
p5-dynamo-bayou.pdf
p6-viewstamped.pdf
p7-handout.pdf
p7-raft-no-solutions.pdf
p7-raft.pdf
p8-consistency.pdf
p8-handout.pdf
p9-concurrency-control.pdf
p10-spanner-snow.pdf
precept2_concurrency_in_go.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học hướng đến việc cung cấp cho sinh viên kiến thức về các dịch vụ trong hệ phân bố. Thông qua các kiến thức này, sinh viên có thể thiết kế và xây dựng các dịch vụ khác trên mạng máy tính, Internet trong tương lai. Nội dung môn học tập trung vào các khái niệm về hệ phân bố, giao tiếp mạng, hệ thời gian thực và ảo, dịch vụ tên, hệ thống tập tin phân tán, nhân bản, quản lý giao thức, tính kháng lỗi, bảo mật.

Kết quả cần đạt được

Hiểu rõ được các khái niệm cơ bản trong hệ phân bố L.O.1.1 Các khái niệm cơ bản trong hệ phân bố L.O.1.2 Các mô hình hệ thống phân bố L.O.1.3 Các phương pháp giao tiếp trên mạng L.O.1.4 Các giải thuật phân bố căn bản Phân tích được các ưu và nhược điểm của các mô hình dịch vụ phân bố L.O.2.1 Các đối tượng phân bố L.O.2.2 Web services L.O.2.3 Peer-to-Peer Systems Thiết kế và hiện thực được một hệ thống phân bố cơ bản L.O.3.1 Phân tích và xác định các yêu cầu của một hệ phân bố L.O.3.1 Thiết kế và xây dựng một hệ phân bố Ý thức được các vấn đề đương đại và xu hướng phát triển của lĩnh vực hệ phân bố L.O.4.1 Ý thức được các vấn đề về bảo mật và an toàn dữ liệu L.O.4.2 Ý thức được xu hướng công nghệ và ứng dụng mới

Tài liệu tham khảo

[1] “Distributed Systems: Concepts and Design”, George Coulouris, Jean Dillimore, Tim Kindberg, Addison-Wesley, 2005.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co3071_Hephanbo.Pdf
Distributed Systems Principles And Paradigms_2nd_Edition.Pdf
Podc Principles Of Distributed Computing.Pdf