Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c3 cân bằng hóa học.pdf
c4 cân bằng pha.pdf
c5 dung dịch và cân bằng dung dịch hơi.pdf
c6 cân bằng giữa các hệ dị thể.pdf
c7 động học xúc tác.pdf
c8 điện hóa học.pdf
c9 các hiện tượng bề mặt & hấp phụ.pdf
c10 các hệ phân tán.pdf
bản sao của kỳ 1 2013-2014.jpg
bản sao của kỳ 1 2016-2017.jpg
bản sao của kỳ 1 2018-2019.jpg
bản sao của kỳ 2 2013-2014.jpg
giữa kỳ 1 2019-2020 (1).jpg
giữa kỳ 1 2019-2020 (2).jpg
kỳ 1 2019-2020.jpg
kỳ 2 2013-2014 trang 1.jpg
kỳ 2 2013-2014 trang 2.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Hóa Lý - Trần Văn Nhân - Tập 1 .Pdf
Handbook Of Chemistry And Physics.Pdf
Hóa Lý - Nguyễn Văn Tuế - Tập 4 Điện Hóa Học.Pdf
Hóa Lý - Nguyễn Đình Huề - Tập 1 Cơ Sở Nhiệt Động Lực Học Hóa Học.Pdf
Hóa Lý - Nguyễn Đình Huề - Tập 2 Nhiệt Động Lực Học Hóa Học.Pdf
Hóa Lý Các Hợp Chất.Pdf
Hóa Lý Polyme.Pdf
Thực Tập Hóa Lý.Pdf
Tiếng Anh Hóa Học.Pdf
[Arther_Adamson] A Textbook Of Physical Chemistry.Pdf
[Arther_Adamson]a Textbook Of Physical_Chemistry.Pdf