International Management Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Ppthimai - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

imchapter1 globalization and international linkages.pdf
imchapter2 the political, legal and technological environment.pdf
imchapter3 ethics and social responsibility.pdf
imchapter 4 the meanings and dimensions of culture.pdf
imchapter 5 managing across cultures.pdf
imchapter 6 organizational cultures and diversity.pdf
imchapter 7 cross-cultural communication and negotiation.pdf
imchapter 8 strategy formulation and implementation.pdf
imchapter 9 entry strategies and organizational structures.pdf
imchapter10 managing political risk, government relations, and alliances.pdf
imchapter11 management decision and control.pdf
imchapter12 motivation across cultures.pdf
imchapter13 leadership across cultures .pdf
im syllabus 3 credits k54clc.pdf
im - mcqs.zip
im-quiz1 international management culture, strategy and behavior.pdf
im - tb.pdf
im final answers.pdf
im final questions.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

International Management - Cultures, Strategy And Behavior - Eighth Edition.Pdf