Kinh Tế Thế Giới Và Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

huong_dan_trinh_bay_chuyen_de_khoa_luan_tn.pdf
kttg va hnktqt - syllabus.pdf
kttg va hnktqt - syllabus.pdf
nhom 01 - cac xu huong tmqt.pdf
nhom 02 - cac xu huong dau tu quoc te.pdf
nhom 03 - xu huong chinh cua tai chinh - tien te quoc te hien nay.pdf
nhom 03 - xu huong chinh cua tai chinh - tien te quoc te hien nay.pdf
nhom 04 - xu huong phat trien khoa hoc cong nghe tac dong den kttg.pdf
nhom 05 - ban chinh.pdf
nhom 05 - ban chinh.pdf
nhom 06 - tncs.pdf
nhom 06 - tncs.pdf
nhom 07 - ngnhan toan cau hoa kt.pdf
nhom 08 - qtr toan cau hoa.pdf
nhom 10 - chu truong chu dong tich cuc cua dang.pdf
nhom 11 - xu huong tang truong kinh te xanh.pdf
nhóm 9.pdf
trien vong kttg 2020 - muc luc.pdf