Lợi Ích Kinh Tế Và Quan Hệ Phân Phối Thu Nhập Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

li&qhpp1 tổng quan về môn học.pdf
li&qhpp2 các lý thuyết về phân phối thu nhập.pdf
li&qhpp3 thể chế phân phối thu nhập ở việt nam.pdf
li&qhpp4 những vấn đề phân phối thu nhập ở việt nam hiện nay.pdf
li&qhpp5 quan điểm và phương hướng hoàn thiện quan hệ phân phối ở việt nam.pdf
tham nhũng qua “nhóm thân hữu”.pdf