Slide bài giảng Phân Tích Dữ Liệu Trong Nghiên Cứu Kinh Tế Và Kinh Doanh

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang phan tich du lieu.pdf
huong dan su dung spss.pdf
huong dan thuc hien de an mon hoc.pdf
spss programming and data management 3rd edition.pdf
tham khao ptdl-lv le thuy dung.pdf