Phân Tích Thiết Kế Phần Mềm Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (1).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (2).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (3).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (4).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (5).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (6).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (7).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (8).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (9).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (10).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (11).jpg
[phân tích thiết kế phần mềm] cuồi kì 17-18 (12).jpg