Phát Triển, Vận Hành, Bảo Trì Phần Mềm Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c0-gioithieu ptvhbtpm.pdf
c1-gioithieu vhbt.pdf
c2-nentang thaydoi.pdf
c3-quitrinh baotri.pdf
c4-yeucau baotri.pdf
c5-reuse.pdf
c6-maintenance org.pdf
c7-measurementsoft.pdf
c8-maintenance tools.pdf
câu hỏi ôn tập bảo trì vận hành phần mềm.pdf
discussweek7.pdf
ontap-baotri.pdf
reuse-1.pdf
reuse-2.pdf
testing.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: TỔNG QUAN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM Chương 2: NỀN TẢNG THAY ĐỔI PHẦN MỀM Chương 3: QUI TRÌNH BẢO TRÌ Chương 4: NHIỆM VỤ YỀU CẦU BẢO TRÌ Chương 5: TÍNH DÙNG LẠI VÀ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG & Kiểm thử Chương 6: QUẢN LÝ VÀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC Chương 7: QUẢN LÝ CẤU HÌNH Chương 8: ĐỘ ĐO & CÔNG CỤ BẢO TRÌ Mục tiêu môn học -Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì, thay đổi phần mềm,đặc biệt là các dự án lớn, sao cho việc quản lý, thực thi quá trình bảo trì nâng cấp phần mềm được hiệu quả. -Cung cấp các khái niệm cơ bản về bảo trì, nâng cấp phần mềm, quản lý hiệu quả những thay đổi nhằm mục đích nâng cấp phần mềm theo những thay đổi của yêu cầu thực tế Tài liệu tham khảo Penny Grubb, and Armstrong A.T. Software maintenance concepts and practice. World Scientific, 2003 Stanislaw Jarzabek. Effective Software maintenance and evolution. Auerbach publications, 2007.