Phương Pháp Số Trong Công Nghệ Hóa Học Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Đặng Bình Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

pp_so_cnhh_week1.pdf
pp_so_cnhh_week2.pdf
pp_so_cnhh_week3.pdf
pp_so_cnhh_week4.pdf
pp_so_cnhh_week5.pdf
pp_so_cnhh_week6.pdf
pp_so_cnhh_week7.pdf
pp_so_cnhh_week8.pdf
pp_so_cnhh_week9.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week1.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week2.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week3.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week4.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week5.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week6.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week7.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week8.pdf
phương pháp số trong công nghệ hóa học week9.pdf
btvn pps - bai 1 - tich phan hinh thang, simpson.pdf
btvn pps - bai 1 - tich phan hinh thang, simpson.xlsx
btvn pps - bai 2 - chung dg.o
btvn pps - bai 2 - chung dg.pas
btvn pps - bai 2 - chung dg.xlsx
btvn pps - bai 3 - euler, runge-kutta.pdf
btvn pps - bai 3 - euler, runge-kutta.xlsx
ky_thuat_tinh_toan_trong_cong_nghe_hoa_hoc_5635.pdf
ml1 lam quen matlab.pdf
ml2 su dung script file,function file.pdf
ml3 mang va matran.pdf
ml4 do thi.pdf
ml5 mot so van de bo sung.pdf
ml6 cac bai ung dung.pdf
tn pps_2013.zip
tn pps_2019_dat.zip
on thi phuong phap so.zip
tn pps.zip
1-giữa kì gk1.jpg
1-giữa kì gk3.jpg
2-cuối kì ck01.jpg
2-cuối kì ck01_2.jpg
2-cuối kì ck02.jpg
2-cuối kì ck02_2.jpg
2-cuối kì thayson_01.jpg