Quản Trị Nguồn Nhân Lực Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1 introduction.pdf
7 performance mgmt.pdf
8 compen.pdf
chi dan ve tai lieu.txt
compensation mgmt 2007.pdf
unit 2 motivating people.pdf
unit 3 hr planning.pdf
unit 4 job analysis.pdf
unit 5 recruiting.pdf
unit 6 selection.pdf
unit6 training.pdf
unit 08 performance management.pdf