Quản Trị Tài Nguyên Thiên Nhiên Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chiến lược qg về đa dạng sinh học_qđ1250_fulltext.pdf
week1-2021.pdf
week2_2021 một số phạm trù cơ bản trong quản trị tài nguyên thiên nhiên.pdf
week3_2021 quản trị tài nguyên tự nhiên.pdf
week4_2021 các hợp phần của quản trị.pdf
week5_2021 các nguyên tắc cơ bản của quản trị.pdf
week6_2021 các nguyên tắc cơ bản của quản trị.pdf
week7_2021 một số mô hình quản lý rừng và đdsh.pdf