Thiết Kế Số Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Pgs.Ts Vũ Đức Lung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2. number representation.pdf
3. boolean algebra_2s.pdf
4. karnaugh map and cost optimization_new.pdf
5.1.2. combinational circuits - arithmetic circuits.pdf
5.1. combinational circuits - arithmetic circuits.pdf
5.2. combinational circuits - others.pdf
6.1. latches and flip-flop.pdf
add.pdf
lecture 1-vdlung.pdf
111dts.pdf
111dts.pptx
111dts.pptx.pdf
dts.pdf
dts.ppt
numeral systems.pdf
quine-mccluskey methods.pdf
tks 1.pdf
tks 1.ppt
tks 2.pdf
tks 2.ppt
tks 4.pdf
tks 4.ppt
tks 5.pdf
tks 5.ppt
tks 6.pdf
tks 6.ppt
tks 7.pdf
tks 7.ppt
tks 8.pdf
tks 8.ppt
tks 9.pdf
tks 9.ppt
tks 10.pdf
tks 10.ppt
tks 11.pdf
tks 11.ppt
tks 12.pdf
tks 12.ppt
tks 13.pdf
tks 13.ppt
tks 14.pdf
tks 14.ppt
tks 15.pdf
tks 15.ppt
tks 16.pdf
tks 16.ppt
tks 17.pdf
tks 17.ppt
tks 18.pdf
tks 18.ppt
tks 19.pdf
tks 19.ppt
tks 20.pdf
tks 20.ppt
tks 21.pdf
tks 21.ppt
tks 22.pdf
tks 22.ppt
tks 23.pdf
tks 23.ppt
tks 24.pdf
tks 24.ppt
tks 25.pdf
tks 25.ppt
tks 26.pdf
tks 26.ppt
tks 27.pdf
tks 27.ppt
tks 28.pdf
tks 28.ppt
tks 29.pdf
tks 29.ppt
tks 30.pdf
tks 30.ppt
tks 31.pdf
tks 31.ppt
tks 32.pdf
tks 32.ppt
vhdlandmodelsim.pdf
lab1_group2.pdf
lab2_dc.pdf
lab3_raulnguyen.pdf
lab0_schem.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Digital Design - Principles And Practices_ Third Edition.Pdf
Principles_Of_Digital_Design_0957.Pdf