Thư Tín Thương Mại Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cc+¬- adjustment.pdf
complaint.pdf
complaints 2.pdf
transportation.pdf
transportation and shipping.pdf
covering letter of offer exercises done(1).pdf
covering letter of offer exercises done.pdf
covering letter of offer to students.pdf
covering letter of orders exercises done .pdf
covering letter of orders to students.pdf
de thi - coving letter- order- to students.pdf
enquiry-exercises.pdf
inquiry exercises done to students.pdf
inquiry to students.pdf
inquiry updated to students.pdf
offers exercises in the book to students.pdf
offers to students.pdf
order- confirming, declining, advice of despatch.pdf
order- confirming, declining, advice of despatch_2.pdf
orders and exercises done to students.pdf
reply to complaints.pdf
reply to inquiry to students.pdf
rep to inquiry exercise key to students.pdf
exercise group4.pdf
letter of complaint.pdf
25032011263.jpg
25032011264.jpg