Trí Tuệ Nhân Tạo (Introduction To Artificial Intelligence) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Nguyễn Hải Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Cao Hoàng Trụ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

l1-giới thiệu về trí tuệ nhân tạo.pdf
l2-tác tử.pdf
l3-các chiến lược tìm kiếm cơ bản.pdf
l4-tìm kiếm với tri thức bổ sung.pdf
l5-tìm kiếm thỏa mãn ràng buộc.pdf
l6-logic và suy diễn.pdf
l7-biểu diễn tri thức.pdf
l8-biểu diễn tri thức không chắc chắn.pdf
ch1_intro.pdf
ch2_search1.pdf
ch2_search2.pdf
ch2_search3.pdf
ch3_csp_games1.pdf
ch3_csp_games2.pdf
ch4_learnintro.pdf
ch5_mach1.pdf
ch6_mach2.pdf
ch7_mach3.pdf
ch8_mach4.pdf
ch9_logic1a.pdf
ch9_logic1b.pdf
ch10_logic2a.pdf
ch10_logic2b.pdf
ch11_logicprog.pdf
ch12_language1.pdf
ch12_language2.pdf
TTNT-TỪ MINH PHƯƠNG-2014.pdf
ttnt-từ minh phương-2014.pdf
TTNT_HCMUT_C-_1_intro.pdf
TTNT_HCMUT_C-_2_searching.pdf
TTNT_HCMUT_C-_3_Heuristic.pdf
TTNT_HCMUT_C-_4_turnbased.pdf
TTNT_HCMUT_C-_5_planning.pdf
TTNT_HCMUT_C-_6_KB.pdf
TTNT_HCMUT_C-_7_Logic.pdf
TTNT_HCMUT_C-_8_Graph_.pdf
TTNT_HCMUT_C-_9_Bayes_fuzzy.pdf
TTNT_HCMUT_C-_10_ML.pdf
TTNT_HCMUT_C-_11_NB.pdf
bài 1 - tổng quan và tìm kiếm.pdf
bài 2 - các thuật toán tìm kiếm.pdf
bài 3 - tìm kiếm trên đồ thị và-hoặc.pdf
bài 4 - tìm kiếm có đối thủ.pdf
bài 5 - biểu diễn tri thức - logic mệnh đề.pdf
bài 6 - logic vị từ.pdf
bài 7 - mạng ngữ nghĩa.pdf
bài 8 - tri thức không chắc chắn.pdf
khgd tri tue nhan tao.pdf
kiem tra giua ky.pdf
ôn tập.pdf
ai-agent.pdf
ai-fol.pdf
ai-info.pdf
ai-lab_3.pdf
ai-lab_4_5.pdf
ai-planning.pdf
ai-plogic.pdf
ai-revision.pdf
ai-search.pdf
ai-search2.pdf
TTNT.pdf
ttnt.pdf
01_introduction.pdf
01_overview.pdf
02_intelligent_agents.pdf
02_search.pdf
03_problems_solving_by_searching.pdf
04_uninformed_search.pdf
05_heuristic_search.pdf
06_heuristic_function.pdf
07_local_search_algorithms.pdf
08_adversarial_search.pdf
09_constraint_satisfaction_problems.pdf
10_logical_agents.pdf
11_propositional_logic.pdf
12_propositional_logic_2.pdf
13_fol.pdf
14_fol_inference.pdf
15_learning_decision_trees.pdf
16_neural_network.pdf
16clc-ctt303-lab01-updatedjun04.pdf
16clc-ctt303-lab03.pdf
16clc-ctt303-lab04.pdf
2018-ctt303-16clc2-i1.pdf
00_course_outline.pdf
00_introduction.pdf
chapter1_introduction.pdf
chapter2_problems and search.pdf
chapter3_heuristic search.pdf
chapter4_knowledge representation.pdf
chapter5-1_planning.pdf
chapter6-1_knowledge representation.pdf
chapter7-1_using logic.pdf
chapter7-3_structured knowledge.pdf
chapter8_game playing.pdf
chapter9_uncertain kr&r.pdf
chapter10_planning.pdf
chapter11_machine learning.pdf
chapter_prolog.pdf
trí tuệ nhân tạo.pdf
chapter01 giới thiệu môn học.pdf
chapter04 biểu diễn tri thức.pdf
chapter06 biểu diễn tri thức sử dụng luật.pdf
chapter07 biểu diễn tri thức có cấu trúc.pdf
chapter08 trò chơi.pdf
chapter09 tri thức và suy luận không chắc chắn.pdf
chapter10 lập kế hoạch .pdf
chapter11 học máy.pdf
chuong1.pdf
chuong2.pdf
trituenhantao_dkthongminh.pdf
lec-2-6up search.pdf
lec-3-6up state space graphs.pdf
lec-3-handout.pdf
lec-4-6up informed search.pdf
lec-4-handout.pdf
lec-5-6up graph search.pdf
lec-5-handout.pdf
lec-6-6up constraint satisfaction problems ii.pdf
lec-6-handout.pdf
lec-7-6up structure and local search.pdf
lec-7-handout.pdf
lec-8-6up game playing state-of-the-art.pdf
lec-8-handout.pdf
lec-9-6up uncertainty and utilities.pdf
lec-9-handout.pdf
lec-16-6up probability.pdf
lec-16-handout.pdf
lec-17-6up probability distributions.pdf
lec-17-handout.pdf
lec-18-6up probability recap.pdf
lec-18-handout.pdf
lec-19-6up bayes’ nets.pdf
lec-19-handout.pdf
lec-20-6up bayes’ nets.pdf
lec-20-handout.pdf
lec-21-6up bayes’ net representation.pdf
lec-21-handout.pdf
lec-22-6up reasoning over time or space.pdf
lec-23-6up hidden markov models.pdf
lec-23-handout.pdf
lec-24-6up decision networks.pdf
lec-24-handout.pdf
lec01 artificial intelligence.pdf
lec10_6up human utilities.pdf
lec11_6up non-deterministic search.pdf
lec12_6up markov decision processes iii + rl.pdf
lec13_6up reinforcement learning.pdf
lec14_6up reinforcement learning ii.pdf
lec15_6up reinforcement learning ii.pdf
1.-ttnt.pdf
ai - tri_tue_nhan_tao.lap_trinh_tien_hoa..pdf
ai_ds-bao.pdf
dsprinciples-bao.pdf
ethics-transparency-ai-son.pdf
gdg-mientrung-2019-rolling-in-the-deep.pdf
gdl-dinh.pdf
giao_trinh_tri_tue_nhan_tao_dinh_manh_tuong.pdf
neural turing machine-son.pdf
tailieu-trituenhantao_new1.pdf
BTL1_220302.pdf
BTL2_220418.pdf
BTL3_26052022.PNG
2018-ctt303-16clc12-homework1.pdf
2018-ctt303-16clc12-homework2.pdf
2018-ctt303-16clc12-homework3.pdf
2018-ctt303-16clc12-homework6.pdf
btl_1-1_tim kiếm (searching).pdf
btl_2_13_04_robocode tournament.pdf
lab 1_prolog.pdf
lab2_state space search.pdf
lab3_heuristic search.pdf
lab4_game playing.pdf
lab5_2016_planning.pdf
tut+7-1.pdf
tut1_prolog list.pdf
tut2+_1__problems & search.pdf
tut2_search space and strategies.pdf
tut3.pdf
tut4_propositional logic.pdf
tut5.pdf
tut6.pdf
tut6_2016.pdf
AI_final_HK212.pdf
DeThi_19092021.pdf
DeThi_25122021.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2005.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2006.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2007.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2008.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2009.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2010.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2011.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2012.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2013.pdf
de_thi_de-thi-giua-ky-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2014.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2005.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2006 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2007 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2008 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2009 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2010 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2011 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2012 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2013 - KSTN.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2014.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2015-ans.pdf
de_thi_final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-2016-pw.pdf
final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-_CH_2015.pdf
final-tri-tue-nhan-tao-hcmut-_DH_2016.pdf
[cơ sở trí tuệ nhân tạo] đề ck 17-18 (1).jpg
[cơ sở trí tuệ nhân tạo] đề ck 17-18 (2).jpg
[cơ sở trí tuệ nhân tạo] đề ck 18-19(1).jpg
[cơ sở trí tuệ nhân tạo] đề ck 18-19.jpg
[cơ sở trí tuệ nhân tạo] đề ck hk1 2023-2024.pdf
de_thi_final- kstn 2003.pdf
de_thi_final2008 - kstn 2004.pdf
de_thi_final2009 - kstn 2005.pdf
de_thi_final2010 - kstn 2007.pdf
de_thi_final2011 - kstn 2008.pdf
de_thi_final2012 - kstn 2009.pdf
de_thi_final2013 - kstn 2010.pdf
de_thi_final2014 2011.pdf
de_thi_final2014_new_0107.pdf
de_thi_final2015 k2012.pdf
de_thi_final_đề thi cuối kỳ kstn - hkii 2005-2006.pdf
de_thi_final_đề thi cuối kỳ lớp kstn-2001.pdf
de_thi_giữa kỳ 2005 kstn-2001.pdf
de_thi_giữa kỳ 2006 kstn-2002.pdf
de_thi_giữa kỳ 2007 kstn 2003.pdf
de_thi_giữa kỳ 2008 kstn 2004.pdf
de_thi_giữa kỳ 2009 kstn 2005.pdf
de_thi_giữa kỳ 2010 kstn 2007.pdf
de_thi_giữa kỳ 2011 kstn 2008.pdf
de_thi_giữa kỳ 2012 kstn 2009.pdf
de_thi_giữa kỳ 2013 kstn 2010.pdf
de_thi_giữa kỳ 2014.pdf
de-thi-cuoi-ky-mon-tri-tue-nhan-tao-1.jpg
de-thi-cuoi-ky-mon-tri-tue-nhan-tao-2.jpg
dt_k57_lan2.pdf
final_exam.jpg
tri-tue-nhan-tao-1-k55ca.jpg
đề thi trí tuệ nhân tạo.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm giới thiệu lịch sử, các vấn đề và lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo, và cung cấp các phương pháp luận và ngôn ngữ nền tảng để máy tính có thể giải quyết các bài toán mà con người giải được, bao gồm: * Nội dung tóm tắt môn học - Lịch sử, các vấn đề và lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo. - Tìm kiếm theo kinh nghiệm. - Biểu diễn và suy luận tri thức cơ bản. - Chơi trò chơi. - Lập kế hoạch. - Mạng Bayes. Tập hợp mờ và logic mờ. - Học máy.

Kết quả cần đạt được

Biểu diễn được bài toán cần giải quyết trong một không gian trạng thái và thiết kế được một giải thuật tìm kiếm heuristic thích hợp để giải nó. L.O.1.1 – Xây dựng được một không gian trạng thái để biểu diễn bài toán cần giải quyết. L.O.1.2 – Thiết kế được một giải thuật tìm kiếm heuristic thích hợp để giải bài toán đặt ra. Hiểu biết một số khái niệm và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính chơi trò chơi và lập kế hoạch. L.O.2.1 – Hiểu biết một số khái niệm và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính chơi trò chơi. L.O.2.2 – Hiểu biết một số khái niệm và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính lập kế hoạch. Sử dụng được logic, mạng Bayes, và tập hợp mờ để biểu diễn và suy luận tri thức. L.O.3.1 – Sử dụng được logic để biểu diễn và suy luận tri thức cơ bản. L.O.3.2 – Sử dụng được mạng Bayes để biểu diễn và suy luận tri thức không chắc chắn. L.O.3.3 – Sử dụng được tập hợp mờ để biểu diễn và suy luận tri thức không chính xác. Hiểu biết được một số khái niệm, nguyên lý, và giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính tự học. L.O.4.1 – Hiểu biết được một số khái niệm và nguyên lý cơ bản về việc làm cho máy tính tự học. L.O.4.2 – Hiểu biết được một số giải thuật cơ bản về việc làm cho máy tính tự học. Hiện thực được một số hệ thống thông minh đơn giản.

Tài liệu tham khảo

[1] Cao Hoàng Trụ (2008). Trí tuệ Nhân tạo = Thông minh + Giải thuật. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM. [2] Stuart Russell & Peter Norvig (2009). Artificial Intelligence - A Modern Approach. Prentice Hall, 3rd edition. [3] Elaine Rich & Kevin Knight (1991), Artificial Intelligence. McGraw-Hill, 2nd edition. [4] George Klir & Bo Yuan (1995), Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications. Prentice Hall [5] Tom Mitchell (1997), Machine Learning, McGraw-Hill.

Bài viết liên quan

Các Hệ Thống Logic
Suy Diễn Với Logic Bậc Nhất
Logic Bậc Nhất, Cú Pháp Và Ngữ Nghĩa Các Lượng Từ, Hợp Giải Với Logic Vị Từ
Về Các Thuật Toán Xây Dựng Cây Quyết Định Và Rút Gọn Tập Luật
Đề Thi Cuối Kỳ Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo Hk1 2021-2022 Đh Bách Khoa Tphcm
Đề Thi Cuối Kỳ Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo Hk2 2020-2021 Đh Bách Khoa Tphcm
Suy Luận Logic (Trí Tuệ Nhân Tạo)
Các Phương Pháp Lập Luận Trên Logic Mệnh Đề (Trí Tuệ Nhân Tạo)
Các Phương Pháp Tìm Kiếm Lời Giải Thỏa Mãn Các Ràng Buộc (Trí Tuệ Nhân Tạo)
Các Phương Pháp Tìm Kiếm Heuristic/best First Search/tìm Kiếm Leo Đồi/tìm Kiếm Beam
Bài Toán Và Phương Pháp Tìm Kiếm Lời Giải (Môn Trí Tuệ Nhân Tạo)
Tìm Kiếm Heuristic - Tìm Kiếm A*
Trí Tuệ Nhân Tạo - Các Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề Cơ Bản
Tổng Quan Về Khoa Học Trí Tuệ Nhân Tạo

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

A Beginners Guide To Python 3 Programming.Pdf
Ai Game Engine Programming.Pdf
Ai Game Programming Wisdom.Pdf
Ai For Game Developers - David M. Bourg, Glenn Seeman.Pdf
Artificial Intelligence And Software Engineering Understanding The Promise Of The Future - Derek Partridge.Pdf
Aw Artificial Intelligence A Guide To Intelligent Systems 2nd Edition.Pdf
Advances In Applied Artificial Intelligence - John Fulcher.Pdf
Advances In Artificial Intelligence – Sbia 2004 - Ana L.C. Bazzan , Sofiane Labidi.Pdf
Artificial-Intelligence-A-Modern-Approachh.Pdf
Artificial-Intelligence-With-Java.Pdf
Artificial-Intelligence-And-Software-Engineering.Pdf
Artificial-Intelligence.Pdf
Artificial Fingers For Fingerprint Scanners - Tsutomu Matsumoto.Pdf
Artificial Intelligence A Modern Approach - Stuart J. Russell , Peter Norvig.Pdf
Artificial Intelligence Applications And Innovations - Bramer Max.Pdf
Artificial Intelligence And Expert Systems For Engineers - Krishnamoorthy , S. Rajeev.Pdf
Artificial Mind System – Kernel Memory Approach - Tetsuya Hoya.Pdf
Co3061_Trituenhantao.Pdf
Co3061_Trituenhantao_Stuart Russell _ Peter Norvig (2009). Artificial Intelligence - A Modern Approach.Pdf
Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo.Pdf
Introduction To Artificial Intelligence.Pdf
Mk Paradigms Of Artificial Intelligence Programming Oct 1991.Pdf
Neural-Networks-Theory.Pdf
Packt Artificial Intelligence By Example.Pdf
Practical-Artificial-Intelligence-In-Java.Pdf
Trí Tuệ Nhân Tạo - Các Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề Và Kỹ Thuật Xử Lý Tri Thức.Pdf
Trí Tuệ Nhân Tạo - Đinh Mạnh Tường.Pdf
Trí Tuệ Nhân Tạo - Lập Trình Tiến Hóa.Pdf
Trí Tuệ Nhân Tạo - Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.Pdf
Learning-Algorithms-For-Neural-Networks.Pdf
Neural-Networks.Pdf