Vi Xử Lý (Microprocessors) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Trọng Luật - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Hồ Trung Mỹ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Hoàng Dũng - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Phạm Hoàng Duy - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Phạm Ngọc Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Bùi Minh Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

8051(ta).pdf
analysis_osc.pdf
bai1.pdf
bai1.pptx
bai2_memory.pdf
bai2_memory.pptx
bai3_asm.pdf
bai3_asm.pptx
bai4_c.pdf
bai4_c.pptx
bai5_ledbt.pdf
bai5_ledbt.pptx
bai6_7seg.pdf
bai6_7seg.pptx
bai7_key4x4.pdf
bai7_key4x4.pptx
bai8_lcd.pdf
bai8_lcd.pptx
bai9_timercounter.pdf
bai9_timercounter.pptx
bai10_adc.pdf
bai10_adc.pptx
bai11_ngat.pdf
bai11_ngat.pptx
bai12_euart.pdf
bai12_euart.pptx
bai13_pwm.pdf
bai13_pwm.pptx
bai giang vi xu ly - 2017 - ver 1 - co ghi chu.pdf
bai giang vi xu ly - 2017 - ver 1.pdf
boolean8051.pdf
brown_out.pdf
calculating uc program memory.pdf
capacitor_reset.pdf
chuong 1.pdf
chuong 2.pdf
chuong 3.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chuong 6.pdf
chuong 7.pdf
chuong 8.pdf
chuong 9.pdf
emc improvement.pdf
hardwaremanual 51.pdf
ho vi dieu khien 8051 (tong van on).pdf
instructionset 51.pdf
is_protocolstack.pdf
memoryorg.pdf
memorytypessummary.pdf
overview51.pdf
sel_guide.pdf
tong quan ve vi xu ly.pdf
vdk_chuong1_tongquat.pdf
vdk_chuong2_vdk89s8252.pdf
vdk_chuong3_taplenh.pdf
vdk_chuong4_hoatdongdacbiet.pdf
vdk_chuong5_viduminhhoa.pdf
vixuly1.pdf
vixuly2.pdf
vxl_2015_day - co ghi chu.pdf
chapter 1 - introduction.pdf
chapter 2 - cpu and instructions.pdf
chapter 3 - 8051.pdf
kit8051.pdf
kitz80.pdf
ramnoi.pdf
taplenh8051new.pdf
taplenhz80new.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.ppt
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.1 den 233.ppt
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.5 timer.ppt
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep.ppt
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch05-laptrinh_c_8051_91slides[1].ppt
vxl-ch05-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch05-tk he vxl_p2.ppt
8051-address decoding.pdf
8051-chap1-introduction.pdf
8051-chap2-hardware.pdf
8051-chap2-overview (new-corrected).pdf
8051-chap3-hardware (new).pdf
8051-chap3-instruction.pdf
8051-chap4-instruction (new).pdf
8051-chap4-timer.pdf
8051-chap5-serial.pdf
8051-chap6-interrupts.pdf
8051-chap7-assembly programming.pdf
8051-chap8_c programing (2).pdf
8051-chap8_c programming.pdf
8051-schematic.pdf
8051 instruction set_full - atmel.pdf
8051 instruction set_summary.pdf
mpi-address decoding.pdf
tóm tắt 8051 trong đề thi.pdf
vi điều khiển 8051 (tieng viet).pdf
vxl-ch01-giới thiệu vxl.pdf
vxl-ch02-kiến trúc cpu va tập lệnh.pdf
vxl-ch02-z80-tập lệnh_new.pdf
z80 instruction set summary [alphabetical order].pdf
vi_xu_ly_1_đại cương.pdf
vi_xu_ly_2_tổ chức hệ thống vi xử lý.pdf
vi_xu_ly_3_lập trình hợp ngữ.pdf
vi_xu_ly_4_1_tổ chức nhập-xuất.pdf
vi_xu_ly_4_2_giao tiếp cống nối tiếp.pdf
vi_xu_ly_5_giao tiếp cống song song.pdf
vixulychuong1.pdf
vixulychuong2.pdf
vixulychuong3.pdf
vixulychuong4.pdf
vixulychuong5.pdf
vixulychuong6.pdf
cau truc va lap trinh ho vi dieu khien 8051.pdf
chuong1_khái niệm chung.pdf
chuong2_giới thiệu họ vi điều khiển mcs51.pdf
chuong3_tập lệnh 8051, 8031.pdf
chuong4_bộ định thời (timer).pdf
chuong5_thu phát nối tiếp (sio-serial input output).pdf
chuong6_hoạt động ngắt interrupt.pdf
data transfer instructions.pdf
ramnoi.pdf
taplenh8051new.pdf
vxl-bt on tap ktghk-2.pdf
vxl-bt on tap ktghk.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl_v01.pdf
vxl-ch02-cac td lap trinh z80_tk.pdf
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.pdf
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.1 den 3.3.pdf
vxl-ch03-8051-3.1 den 3.3_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.pdf
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer-ver1.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts_v01.pdf
vxl-ch03-8051-3.8 lap trinh hop ngu.pdf
vxl-ch05-lap trinh c cho 8051_82slides.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p1.pdf
vxl_8051_c_programming.pdf
vxl_z80-tap lenh.pdf
z80-baitap ve tap lenh.pdf
hinh minh hoa chip 1_2716.pdf
hinh minh hoa chip2_8259.pdf
hinh minh hoa chip3_8255.pdf
vixulychuong1_các hệ thống số.pdf
vixulychuong2_vi xử lý và hệ thống vi xử lý.pdf
vixulychuong3_vi xử lý 8088-intel.pdf
vixulychuong4_phân loại bộ nhớ bán dẫn.pdf
vixulychuong5_thiết kế các cổng io.pdf
vixulychuong6_các kiểu io.pdf
baigiangfull.pdf
ch_assembly.pdf
ieee754.pdf
lap trinh c cho vdk.pdf
part_1.pdf
part_1 giới thiệu chung về hệ vi xử lý.pdf
part_2.pdf
part_2 bộ vi xử lý intel 8088,8086.pdf
part_3.pdf
part_3 lập trình hợp ngữ cho 8086.pdf
part_4.pdf
part_4 tổ chức vào ra dữ liệu.pdf
part_5.pdf
part_5 ngắt và xử lý ngắt.pdf
part_6.pdf
part_6 truy cập bộ nhớ trực tiếp dma.pdf
part_7.pdf
part_7 các bộ vi xử lý trên thực tế.pdf
dieu_khien_dong_co_buoc.ppt
khainiem_ngat.ppt
vi điều khiển 8051_giao_dien.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl.ppt
vxl-ch02-kien truc cpu va tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.1 den 233.ppt
vxl-ch03-8051-3.4 tap lenh.ppt
vxl-ch03-8051-3.5 timer.ppt
vxl-ch03-8051-3.6 cong noi tiep.ppt
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p1.ppt
vxl-ch04-tk he vxl_p2.ppt
vxl-ch05-laptrinh_c_8051_91slides[1].ppt
vxl_z80-tap lenh.pdf
bài giảng kỹ thuật vi xử lý-2012.pdf
kỹ thuật vi xử lý ptit.pdf
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.pdf
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.ppt
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.pdf
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.ppt
vxl-3_bộ vi xử lý intel 8088.pdf
vxl-4_lập trình hợp ngữ với 8088.pdf
vxl-5_nối ghép 8088 với bộ nhớ.pdf
ky.thuat.vi.xu.ly_uds.pdf
microprocessor_final_ver1_part7_2007.pdf
microprocessor_ver1_part3.pdf
microprocessor_ver1_part4.pdf
microprocessor_ver1_part5.pdf
microprocessor_ver1_part6.pdf
microprocessor_ver2_part1.pdf
microprocessor_ver2_part2.pdf
microprocessor_ver3_part1.pdf
microprocessor_ver3_part2.pdf
microprocessor_ver3_part3.pdf
microprocessor_ver3_part4.pdf
microprocessor_ver3_part5.pdf
microprocessor_ver3_part6.pdf
ktvxl 1_ôn tập về hệ thống số.pdf
ktvxl 2b nhắc lại kỹ thuật số.pdf
ktvxl 3a tổng quan về vi xử lý (microprocessor).pdf
ktvxl 4a giới thiệu phần cứng 8051.pdf
ktvxl 5a cơ bản về lập trình hợp ngữ.pdf
ktvxl 5b cơ bản về lập trình hợp ngữ (tiếp).pdf
ktvxl 6a các nhóm lệnh cơ bản của 8051.pdf
ktvxl 6b toán học số 16 bit.pdf
ktvxl 7a-timer bộ định thời và ngắt.pdf
ktvxl 7b-interrupt_bộ định thời và ngắt (tiếp).pdf
ktvxl 8a ghép nối với thiết bị ngoại vi.pdf
ktvxl 8b ghép nối với thiết bị ngoại vi inputs.pdf
ktvxl 8c ghép nối với lcd.pdf
ktvxl 9a điều khiển động cơ điện.pdf
ktvxl 11_ c langugae giới thiệu về c với 8051.pdf
vxl1_thiết kế hệ thống vi xử lý.pdf
vxl2_mạch điện cơ bản.pdf
vxl3_tổng quan về hệ vi xử lý (microprocessor).pdf
vxl4_vi điều khiển 8051(microcontroller).pdf
vxl5_lập trình cho 8051.pdf
vxl6_các nhóm lệnh 8051.pdf
vxl7_bộ định thời 8051.pdf
vxl8_thiết bị ngoại vi.pdf
8051-chap3-instruction_v1.pdf
vxl-ch01-gioi thieu vxl_v01.pdf
vxl-ch02.pdf
vxl-ch03-8051-3.1_3.2_v03.pdf
vxl-ch03-8051-3.5 timer_v02.pdf
vxl-ch03-8051-3.6 serialport_v02.pdf
vxl-ch03-8051-3.7 interrupts_v02.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p1_v1.pdf
vxl-ch05-tk he vxl_p2_v1.pdf
vxl-ch06-laptrinhc8051_p1.pdf
vxl-ch06-laptrinhc8051_p2.pdf
41291f.pdf
bai mau.zip
bai tap lcd - adc.zip
bai tap mau - chuong 7-10.zip
bai tap mau.zip
clc 2019-2020.zip
code mo phong.zip
dethi.zip
file hex.zip
file protues.zip
giai de.zip
link vxl.pdf
nh1920-hk1.zip
nội dung ôn tập.pdf
on tap.zip
tờ a4_1.jpg
tờ a4_2.jpg
baitapz80(new).doc
bt on tap ktghk.doc
vxl-bt-ch1.pdf
vxl-bt-ch2.pdf
vxl_bt_ch3_unicode.pdf
bai tap kts1.pdf
bai tap vxl 8051 (lct).pdf
bài tập 8051 (2).pdf
bài tập 8051 (3).pdf
các ví dụ minh họa tập lệnh 8051.pdf
dap an bai tap vxl 8051 (lct).pdf
dap an kiem tra giua ky kts.pdf
vxl-bt-ch1.pdf
vxl-bt-ch1_2013.pdf
vxl-bt-ch2.pdf
vxl-bt-ch 3.pdf
vxl-bt-ch 5.pdf
vxl-ch01-bt tai lop.pdf
vxl-ch02-cac td lap trinh z80.pdf
vxl-ch03-cac td minh hoa tap lenh 8051.pdf
vxl-on tap kt-hk092.pdf
vxl-on tap kt-hk112.pdf
vxl-on tap kt-hk132.pdf
vxl_bt ôn hk 112.pdf
vxl_bt ôn hk 122.pdf
vxl_bt ôn hk122.pdf
vxl_dap_an_cua_de_thi_hk_ay1112-s2_print_120702.pdf
vxl_dap an ktra 4.pdf
vxl_dap an ktra 5.pdf
vxl_dap an ktra 6.pdf
z80-baitap ve tap lenh.pdf
z80 examples.pdf
bài tập chương 1.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 4.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập chương 6.pdf
vxl-bt-ch1.pdf
vxl-bt-ch1_2013.pdf
vxl-bt-ch2_một số nhóm lệnh trong tập lệnh z80.pdf
vxl-bt-ch4.pdf
vxl-bt-ch04.pdf
vxl-bt-ch 4.pdf
vxl-bt_on_tap_ktghk-ay1112-s2.pdf
vxl-bt on tap ktghk-ay1314-s2.pdf
vxl-ch01-bt tai lop.pdf
vxl-ch02-ví dụ lập trình z80_tk.pdf
vxl-ch05-lap trinh c cho 8051_82slides.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_01_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_02_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_03_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_04_dap_an_hieu_chinh.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_05_dap_an.pdf
vxl_ay1213-s2_kt_06_dap_an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_01_dap an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_02_dap an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_03_dap an.pdf
vxl_ay1314-s2_kt_03b_dap an.pdf
vxl_bt-ch3.pdf
vxl_bt-ch 3.pdf
vxl_btot ay1213-s2_bài tập ôn thi học kỳ vi xử lý .pdf
vxl_ch03-minh họa tập lệnh 8051.pdf
vxl_dap_an_cua_ktghk_ay1112-s2.pdf
vxl_ktghk_ay1213-s2_dap an_co phu luc.pdf
vxl_thi_hk_ay1213-s2_co_dap_an.pdf
z80-bài tập về tập lệnh.pdf
z80-exs.pdf
z80pcrd.pdf
bai tap dai vdk_k1_2017.pdf
hw4_13_14.pdf
hw4_13_14_solution.doc.pdf
lap trinh c cho vdk.pdf
lap trinh hop ngu.pdf
so do mach.pdf
vxl_baitap1.pdf
vxl_baitap1_dapan.pdf
vxl_baitap2.pdf
vxl_baitap2_dapan.pdf
vxl_baitap2_dapan_sua.pdf
vxl_baitap3.pdf
vxl_baitap3_dapan.pdf
vxl_baitap4.pdf
vxl_baitap4_dapan.pdf
vxl_baitap5.pdf
vxl_baitap5_dapan.pdf
vxl_baitap6.pdf
vxl_baitap6_dapan.pdf
vxl_baitap7.pdf
1_VXL_2022_Prelab_1_ver2.docx
1_VXL_2022_Prelab_2_ver2.docx
1_VXL_2022_Prelab_3_ver2.docx
2_VXL_2022_Lab_1_ver2.docx
2_VXL_2022_Lab_2_ver2.docx
0_VXL_2022_Lab_0-home.docx
baocao_nhom12.pdf
baocao vxl_nhom8.zip
bt tuan.zip
bài tập vi xử lý tuần 2.pdf
bài tập vxl số 1.pdf
datasheets_books.zip
emu8086v408r.zip
https___docs.google.com_spreadsheet_fm_id=tzwofhnjsx_hqwn-ggfyada.09078829986654268807.pdf
hw.zip
hw1_11_12.pdf
hw1_13_14.pdf
hw2_11_12.pdf
hw4_13_14.pdf
hw4_13_14_solution.doc.pdf
mau_bao_cao_btl_vi_xu_ly.pdf
midterm_vxl_036.pdf
tc202_hw1_trananhduc_120305.pdf
termproject.pdf
termproject.ppt
tut02.02.pvn.ntcr.300106.pdf
tuần 2.pdf
vxl_baitap1.pdf
vxl_baitap1_dapan.pdf
vxl_baitap2.pdf
vxl_baitap2_dapan.pdf
vxl_baitap2_dapan_sua.pdf
vxl_baitap3.pdf
vxl_baitap3_dapan.pdf
vxl_baitap4.pdf
vxl_baitap4_dapan.pdf
vxl_baitap5.pdf
vxl_baitap5_dapan.pdf
vxl_baitap6.pdf
vxl_baitap6_dapan.pdf
vxl_baitap7.pdf
vxl bodethitracnghiem.pdf
vxl-bt-ch1.pdf
vxl-bt-ch3.pdf
vxl-bt-ch05.pdf
vxl-btontapktghk-ay1112-s2.pdf
z80-baitapvetaplenh.pdf
[spkt.net]-vixuly1.1.jpg
[spkt.net]-vxl1.2.jpg
[spkt.net]-vxl1.3.jpg
annotation 2019-11-11 222336.pdf
dapan-vxl-hk1n1718-01.pdf
dapanhuongdanchamdiem-vxl-hk2n1718-01-chinhthuc.pdf
dekt.jpg
de thi va dap an mon vlx(dien)_11_06.pdf
de thi va dap an mon vlx(dien)_11_06.pdf
ghép đề vxl.pdf
hk1n1718-đa.pdf
hk1n1718.pdf
hk1n1819 đề +đa.pdf
hk2n1516.pdf
hk2n1617-dapan.pdf
hk2n1617 dapan.pdf
hk2n1718-đa.pdf
hk2n1718.pdf
hk2n1819.pdf
hk2n1819 đa.pdf
hki 1415.pdf
hki 1516.pdf
hki 1516 đa.pdf
hki 2014-2015 đa.pdf
hkii 2014 15đề +đa.pdf
vi xử lý spkt.jpg
vi xử lý spkt wp_20140409_006.jpg
vi xử lý và giao tiếp máy tính spkt.jpg
vxl-demau.rar
vxl-hk1n1718-01.pdf
vxl-hk2n1516-chinhthuc.pdf
vxl-hk2n1617-01-dapan.pdf
vxl-hk2n1718-01-chinhthuc.pdf
vxl 21122015.pdf
vxl 21122015.pdf
đáp án môn vi xử lý - thi ngày 21-12-2015.pdf
092-vxl-kt-đề.pdf
092-vxl-thi-đáp án.pdf
112-vxl-kt-đề.pdf
112-vxl-thi-đáp án.pdf
112-vxl-thi-đề thi.pdf
122-vxl-thi-đáp án.pdf
132-vxl-kiểm tra-đáp án.pdf
132-vxl-thi-đáp án.pdf
142-vxl-thi-đáp án.pdf
vxl_dap an ktra 4.pdf
vxl_dap an ktra 5.pdf
vxl_dap an ktra 6.pdf
đề thi hk 2 – nh 2012-2013.pdf
919999_795216450510613_2692290573416503237_o.jpg
1979306_795216423843949_6690795091558315372_o.jpg
10310523_830589993639925_878794164125410873_n.jpg
10350519_10201030390600346_5288303250624693547_n.jpg
10350537_511734788954257_1960994632860659932_n.jpg
10367584_511734915620911_8900264464902126516_n.jpg
10402849_830589616973296_2204229120177236248_n.jpg
10416570_830590323639892_2660219029615166505_n.jpg
10433152_10201030391680373_1336010318679934370_n.jpg
10447520_750817968293637_25451299054952340_n.jpg
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 216 trang 1.png
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 216 trang 2.png
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 216 trang 3.png
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 441 trang 1.jpg
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 441 trang 2.jpg
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 441 trang 1.jpg
cuối kì vi xử lý k56 mã đề 441 trang 2.jpg
de thi vxl 2011_final a5.pdf
dsc03488.jpg
dsc03489.jpg
giữa kì thầy nam trang 1.png
giữa kì thầy nam trang 2.png
giữa kì thầy nam trang 3.png
midterm_vxl_036.doc
midterm_vxl_036.pdf
mã đề 216 - 1.jpg
mã đề 216 - 2.jpg
mã đề 216 - 3.jpg
tuyển tập đề thi vi xử lý - đtvt bkhn.pdf
vi xu lu giua ki1.jpg
vi xu ly giua ki2.jpg
vxl1.pdf
vxl 20122.jpg
vxl 20132.jpg
vxl 20132 1.jpg
vxl bodethitracnghiem.pdf
vxl1.pdf
vxl 20122.jpg
vxl 20132.jpg
vxl 20132 1.jpg
vxl bodethitracnghiem.pdf
KTGK- 172(ĐA).pdf
VXL_KTGK_162_Rev2.pdf
VXL_KTGK_172_Rev3.pdf
VXL_KTGK_182_Rev6.pdf
VXL_KTGK_192_Rev6(final).pdf
VXL_KTGK_202_Rev6.pdf
VXL_Thi_192_CQ_Rev10.pdf
VXL_Thi_192_DA.pdf
bai tap vxl 8051 (lct).pdf
dap an bai tap vxl 8051 (lct).pdf
vxl-bt-ch1_2013.pdf
vxl-bt-ch 3.pdf
vxl-bt-ch 5.pdf
vxl-bt on tap ktghk-ay0910-s2.pdf
vxl-bt on tap ktghk-ay1112-s2.pdf
vxl-ch03-cac td minh hoa tap lenh 8051.pdf
vxl_122_dap an kt1.pdf
vxl_122_dap an kt2.pdf
vxl_122_dap an kt3.pdf
vxl_bt ôn hk 112.pdf
vxl_bt ôn hk122.pdf
vxl_dap_an_cua_de_thi_hk_ay1112-s2_print_120702.pdf
z80 instruction tables.pdf
de 1_d06cntt.pdf
de 1_d06cntt_thilai.pdf
de 2_d06cntt.pdf
de 2_d06cntt_thilai.pdf
de 3_d06cntt.pdf
de 4_d06cntt.pdf
nhdt dts_vt_svptit.pdf
1.jpg
2.jpg
3.jpg
bài-tập-trắc-nghiệm-khách-quan.pdf
ck141.jpg
ck142.jpg
ck143.jpg
ck20131.jpg
ck20132.jpg
câu 1 biểu diễn số.pdf
dapan1..10.pdf
de1..10a.pdf
de11..20.pdf
de20..25.pdf
de thi giua ki k56.pdf
de thi vxl.pdf
de thi vxl 1.pdf
de thi vxl 20122.jpg
de thi vxl 20132.jpg
de thi vxl 20132 1.jpg
de thi vxl 20132 2.jpg
de thi vxl 20132 3.jpg
de thi vxl 20132 4.jpg
de thi vxl 201320.jpg
de thi vxl 201321.jpg
de thi vxl 201322.jpg
de thi vxl 201323.jpg
de thi vxl 201324.jpg
giữa kì thầy nam trang 1.png
giữa kì thầy nam trang 2.png
midterm_vxl_036.pdf
mã đề 216 - 1.jpg
mã đề 216 - 2.jpg
mã đề 216 - 3.jpg
on_tap_vi_xu_ly_7428.pdf
trắc nghiệm vxl (responses).pdf
tuyen tap de thi vi xu ly vien dien tu vien thong dhbk.pdf
tuyển tập đề thi vi xử lý - đtvt bkhn.pdf
tổng hợp đề thi vxl.pdf
vi xu lu giua ki1.jpg
vi xu ly giua ki2.jpg
vxl1.pdf
vxl 20122.jpg
vxl 20132.jpg
vxl 20132 1.jpg
vxl bodethitracnghiem.pdf
vxl cuối kì 1.jpg
vxl cuối kì 2.jpg
vxl giữa kì 1.jpg
vxl giữa kì 2.jpg
đề thi cuối kỳ 2014.pdf
đề thi cuối kỳ 2018.pdf
đề thi cuối kỳ k56 mã đề 216 - 1.jpg
đề thi cuối kỳ k56 mã đề 216 - 2.jpg
đề thi cuối kỳ k56 mã đề 216 - 3.jpg
đề thi cuối kỳ k58.pdf
đề thi gk 2015.pdf
đề thi gk 2015 941.pdf
đề thi gk 2015 954.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiến trúc vi xử lý, kiến trúc vi điều khiển, hệ thống bộ nhớ, kỹ thuật giao tiếp vi xử lý, kỹ thuật truyền dữ liệu, lập trình hợp ngữ/C cho vi điều khiển. Sau khi học môn này, sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống dựa trên vi xử lý, phát triển các kỹ thuật giao tiếp vi xử lý cơ bản, phát triển các kỹ thuật truyền dữ liệu cơ bản và lập trình cho hệ thống vi điều khiển sử dụng hợp ngữ và ngôn ngữ C. Nội dung Chương 1–Giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát 1. Giới thiệu sự phát triển của các hệ vi xử lý 2. Sơ đồ khối một hệ vi xử lý cơ bản 3. CPU 4. Bộ nhớ 5. Ngoại vi 6. Bus hệ thống 7. Giải mã địa chỉ 8. Định thì 9. Chương trình 10. Vi xử lý và vi điều khiển Chương 2–Kiến trúc CPU và tập lệnh 1. Sơ đồ khối CPU 8 bit cơ bản 2. Tổ chức các thanh ghi 3. Tổ chức bộ nhớ 4. Ghép nối bus hệ thống 5. Chu kỳ bus, chu kỳ máy 6. Tăng tốc độ CPU 7. Các phương pháp định vị địa chỉ 8. Tập lệnh 9. Khảo sát vi xử lý‎ Z80 Chương 3–Họ vi điều khiển 8051 1. Giới thiệu tóm tắt họ vi điều khiển 8051 2. Kiến trúc phần cứng 8051 3. Các phương pháp định địa chỉ 4. Tập lệnh 5. Bộ định thì 6. Cổng nối tiếp 7. Ngắt 8. Lập trình hợp ngữ 8051 Chương 4–Họ vi xử lý‎ 80x86 1. Giới thiệu 2. Kiến trúc phần cứng 3. Các phương pháp định địa chỉ 4. Tập lệnh 5. Ngắt 6. DMA 7. Chế độ làm việc min/max 8. Lập trình hợp ngữ Chương 5–Thiết kế hệ vi xử lý‎ 1. Giải mã địa chỉ 2. Giao tiếp bộ nhớ 3. Giao tiếp ngoại vi song song 4. Giao tiếp ngoại vi nối tiếp 5. Giao tiếp bàn phím 6. Giao tiếp bộ hiển thị LED 7 đoạn và LCD 7. Giao tiếp ADC và DAC 8. Điều khiển động cơ DC, động cơ bước 9. Giao tiếp bus I2C 10. Thiết kế một kit vi xử lý tiêu biểu Chương 6–Giới thiệu họ vi xử lý‎ 68000 1. Giới thiệu 2. Kiến trúc phần cứng 3. Các phương pháp định địa chỉ 4. Tập lệnh Chương 7–Đa xử lý‎ 1. Giới thiệu về hệ đa xử lý 2. Đa xử lý ghép song song 3. Đa xử lý ghép DPRAM 4. Đa xử lý ghép nối tiếp 5. Các vấn đề cần lưu ý trong thiết kế đa xử lý Nội dung chính: - Nguyên tắc cơ bản của hệ thống vi xử lý: CPU (kiến trúc, phân loại), bộ nhớ (ROM và RAM, sắp thứ tự byte trong bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, bus hệ thống, giải mã địa chỉ, qui ước trong giản đồ định thì. - Nghiên cứu của một vi điều khiển 8 bit điển hình (Intel MCS 51): kiến trúc Harvard, giao tiếp bộ nhớ, kết nối hệ thống bus, chu kỳ bus và chu kỳ máy, các cách định địa chỉ, tập lệnh, lập trình hợp ngữ, ngắt và thiết bị ngoại vi có sẵn (định thì /bô đếm, cổng nối tiếp, các cổng I/O). - Phân tích và thiết kế hệ thống số dựa trên 8051: giải mã địa chỉ bộ nhớ và I/O, I/O song song 1/9(phím nhấn/bàn phím, ADC/DAC, PIO, LED đơn, LED 7 đoạn, màn hình LCD), I/O nối tiếp (RS232, LCD loại nối tiếp ), ngắt ngoài, điều khiển động cơ DC, và thí dụ thiết kế. - Lập trình C cho vi điều khiển 8051: trình biên dịch Keil C, các loại dữ liệu, phát biểu, các cấu trúc lập trình, lập trình I/O song song, lập trình mạch định thì /bộ đếm, lập trình cổng nối tiếp và các thí dụ ứng dụng.

Kết quả cần đạt được

Giải thích tổ chức và hoạt động hệ thống vi xử lý tổng quát L.O.1.1 – Giải thích tổ chức và hoạt động hệ thống vi xử lý tổng quát L.O.1.2 – Mô tả tổ chức máy tính von Neumann cổ điển và chu kỳ nhận- giải mã-thực thi L.O.1.3 – Giải thích các khối chức năng của CPU: ALU, các thanh ghi, xung nhịp, và các bus dữ liệu, địa chỉ và điều khiển. L.O.1.4 – Tìm hiểu các thông tin về hệ thống vi xử lý từ các nguồn tham khảo. Diễn giải và áp dụng các cách truyền dữ liệu cơ bản L.O.2.1 – Diễn giải các cách truyền dữ liệu nhập/xuất (I/O): I/O hỏi vòng, I/O bằng ngắt, DMA L.O.2.2 – Áp dụng và xây dựng các cách truyền dữ liệu nhập/xuất (I/O) trong hệ vi điều khiển vào việc giao tiếp các thiết bị I/O song song và nối tiếp tới vi điều khiển (phím nhấn, bàn phím, LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, cảm biến I2C...) Giải thích cấu trúc lệnh và áp dụng các cách định vị địa chỉ L.O.3.1 – Giải thích cấu trúc lệnh: mã lệnh, địa chỉ, cách định địa chỉ L.O.3.2 – Áp dụng các cách định vị địa chỉ: tức thời, trực tiếp, gián tiếp, thanh ghi, gián tiếp thanh ghi, ... Giải thích và áp dụng kiến thức về bộ nhớ và việc giao tiếp bộ nhớ với hệ vi xử lý, hệ vi điều khiển L.O.4.1 – Hiểu biết về các loại bộ nhớ và giải thích bảng bộ nhớ, mạch giải mã địa chỉ. L.O.4.2 – Áp dụng giao tiếp các bộ nhớ EPROM và SRAM với vi xử lý: chọn và kết nối thích hợp các bus địa chỉ, dữ liệu, điều khiển (các tín hiệu đọc/ghi, chọn chip), với vi xử lý tổng quát và 8051. L.O.4.3 – Sử dụng và thiết kế mạch giải mã địa chỉ Hiểu biết và sử dụng cấu trúc vi điều khiển tiêu biểu (Intel MCS-8051) với kiến trúc Harvard L.O.5.1 – Hiểu biết về họ vi điều khiển 8051. L.O.5.2 – Giải thích và thiết kế mạch giải mã địa chỉ, mạch giao tiếp bộ nhớ L.O.5.3 – Giải thích và mô phỏng tập lệnh 8051 trên máy tính L.O.5.4 – Sử dụng tập lệnh 8051 để viết chương trình. L.O.5.5 – Hiểu biết về hoạt động và sử dụng chương trình con. L.O.5.6 – Hiểu biết về cấu trúc, hoạt động và sử dụng bộ định thời, cổng giao tiếp nối tiếp, ngắt. Mô phỏng hoạt động trên máy tính. L.O.5.7 – Lập trình cho hệ thống vi điều khiển sử dụng hợp ngữ và ngôn ngữ C. L.O.5.8 – Mô phỏng hoạt động của mạch vi điều khiển với các chương trình trên máy tính. Phân tích và thiết kế hệ thống vi điều khiển dựa trên 8051 L.O.6.1 – Phân tích hoạt động của hệ thống L.O.6.2 – Phân tích yêu cầu của hệ thống và thiết lập các chức năng của hệ thống L.O.6.3 – Lập trình giao tiếp các thiết bị I/O song song và nối tiếp tới vi xử lý (phím nhấn, bàn phím, LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, các cảm biến, ...) L.O.6.4 – Lập trình các chip giao tiếp ngoại vi (PIO, ADC, DAC, ...) bằng hợp ngữ 8051 và ngôn ngữ C. L.O.6.4 – Thực hiện thí nghiệm theo nhóm và trình bày kết quả về: giao tiếp vi điều khiển với các phím nhấn, LED, LED 7 đoạn, LED ma trận, LCD, truyền dữ liệu nối tiếp, điều khiển ADC, DAC, đo và điều khiển nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt độ.

Tài liệu tham khảo

Sách, giáo trình chính (Textbook) [1] Hồ Trung Mỹ, Vi xử lý, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp HCM [2] I.Scott Mackenzie, The 8051 Microcontroller, 2nd Ed–Prentice Hall 1995. Sách tham khảo (References) [3] Muhammad Ali Mazidi, The 8051 Microcontroller and Embedded Systems, 2nd Edition, Prentice-Hall 2005 [4] Michael J. Pont, Embedded C, Pearson Education Limited 2002 [5] Jivan S.Parab, Exploring C for Microcontrollers, Springer 2007 1. I.Scott Mackenzie –The 8051 Micro controller, 2nd Ed–Prentice Hall 1995. 2. John Uffenbeck–The 8086/8088 family: designing, programming and Interfacing–Prentice Hall 1987. 3. Dougous V.Hall–Microprocessors and Interfacing:Programming and Hardware 2nd Ed–Mc.Graw Hill 1992 4. M. Mitescu I. Susnea–Microcontrollers in Practice–Springer 2005.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

8031book.Pdf
8051smck.Pdf
0071361723_Ch06.Pdf
Ayala - The 8051 Microcontroller.Pdf
Bcvt.Bài Giảng Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Phạm Hoàng Duy, 136 Trang.Pdf
Bài Giảng Kỹ Thuật_Vi Xử Lý.Pdf
Ccs C_V4_Manual.Pdf
Crc Press - Microcontroller Programming - The Microchip Pic.Pdf
Cđcn.Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Kiều Xuân Thực, 120 Trang.Pdf
Embedded C Michael J Pont 2002.Pdf
Giao Trinh Vi Xu Ly - Spkt.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Vi Xử Lý Tập 1 (Nxb Bưu Điện 2007) - Ts.Hồ Khánh Lâm, 537 Trang.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Vi Xử Lý Tập 2 (Nxb Bưu Điện 2007) - Ts.Hồ Khánh Lâm, 583 Trang.Pdf
Giáo Trình_Bài Giảng Vi Xử Lý.Pdf
Giáo Trình_He_Vi Xử Lý.Pdf
Interfacing Pic Microcontrollers.Pdf
Introduction To 80x86 Assembly Language And Computer Architecture-Ed.Pdf
Kỹ Thuật Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly Cho Hệ Vi Xử Lý (Nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Đỗ Xuân Tiến, 387 Trang.Pdf
Microcontroller Projects In C For The 8051.Pdf
Pc Assembly Language Paul A Carter.Pdf
Pic Programming With Ccs C.Pdf
Picbasipro_30project.Pdf
Spkt.Vi Xử Lý 1 - Nguyễn Đình Phú, 338 Trang.Pdf
Spkt.Vi Xử Lý 2 - Nguyễn Đình Phú, 197 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Ks.Chu Khắc Huy, 231 Trang.Pdf
The Intel Microprocessors 8th Edition.Pdf
The Quintessential Pic Mcu.Pdf
Vi Xử Lý.Pdf
Interfacing_With_Microcontrollers.Pdf
Pes1ohp_A4.Pdf
Đhbk.Bài Tập Vi Xử Lý Họ Vi Điều Khiển 8051 - Lê Chí Công, 24 Trang.Pdf
Đhcn.Bài Giảng Vi Xử Lý - Nhiều Tác Giả, 198 Trang.Pdf
Đhcn.Vi Xử Lý-Vi Điều Khiển - Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Công, 222 Trang.Pdf
Đhtn.Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Phạm Đức Long, 152 Trang.Pdf
Đhtt.Bài Giảng Thực Hành Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển - Nhiều Tác Giả, 133 Trang.Pdf